ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃນ ສປປ ລາວ

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃນ ສປປ ລາວ

ເວັບໄຊນີ້ກ່ຽວກັບຫຍັງ?

ຕອບແບບງ່າຍດາຍ. ເວັບໄຊນີ້ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບທຸລະກິດຂອງທ່ານຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບປະສົບການການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປະທັບໃຈໃນການຮັບຕ້ອນຂອງທ່ານ.​ ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ ແມ່ນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຢ່າງເປັນທາງການໃນ ສປປ ລາວ. ຖ້າທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ  ທ່ານກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບຮອງ​ມາດຕະຖານ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ອາ​ຊຽນ. ທ່ານອາດຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ໃຫ້ຂຶ້ນຮັບລາງວັນເທີງເວທີໃນກອງປະຊຸມການທ່ອງທ່ຽວ​ອາ​ຊຽນປະຈຳ​ປີອີກດ້ວຍ.

ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2016, ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມບັນດາລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 10 ປະເທດ ໃນງານມະຫາກໍາການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຄັ້ງທີ 35 ທີ່ນະຄອນຫຼວງມະນິລາ, ປະເທດ ຟິລິບປິນ ໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ປິ 2016 - 2025 ໄວ້ວ່າ: “ພາຍໃນປີ 2025, ອາຊຽນຈະກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໃຫ້ປະສົບການໃໝ່ ທີ່ມີເອກະລັກ, ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຈະເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນຮູບແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມຍືນຍົງ, ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນອາຊຽນ”
This image for Image Layouts addon

ເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນປິ 2016 - 2025 ດັ່ງກ່າວ 10 ປະເທດອາຊຽນ ໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສົ່ງເສີມການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວໃນຮູບແບບທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຮັດໃຫ້ອາຊຽນກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຢ່າງຍືນຍົງ.

Image

ຜົນປະໂຫຍດເມື່ອໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານ
ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງມາດຕະຖານການບໍລິການຢູ່ ສປປ ລາວ. ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ດີກວ່າ ແລະ ຈະແນະນໍາການທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ນໍາ. ບັນດາທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຈະມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງຕົນ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເລີ່ມແຕ່ຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການບໍລິການ.

ບັນດາຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ແຜ່ນປ້າຍລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍທາງອອນ ແລະ ຈະຖຶກບັນຈຸເປັນລາຍຊື່ບູລິມະສິດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນສື່ມວນຊົນໃນ ສປປ ລາວ. ໃນລະດັບສາກົນ ຈະມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທາງການຂອງກອງເລຂາອາຊຽນ (www.asean.org) ແລະ ໄດ້ຮັບການໂຄສະນາໃນເວທີປາໄສການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນປະຈຳປີ, ໃນງານເທດສະການຕ່າງໆ ແລະ ໃນເວທີກອງປະຊຸມທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນມີຄື:

ບັນດາຜູ້ປະກອບການທີ່ສົນໃຈຈະຍື່ນສະໝັກເພື່ອຂໍຮັບການປະເມີນ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ເພື່ອຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ສາມາດເຂົ້າເບີ່ງລາຍລະອຽດໃນແຕ່ລະມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ.

ຂ່າວສານ

ງານເປີດໂຕມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ໃນ ສປປ ລາວ
15 ກັນຍາ 2023

ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

...
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການສ້າງສື່ໂຄສະນາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ
29 ກັນຍາ 2022

ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງວິດີໂອໂຄສະນາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ

...
5 ຮ້ານສະປາ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ
25 ກັນຍາ 2022

ໃນປີ 2019 ມີຮ້ານສະປາ 5 ແຫ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນ

...
2 ລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ
25 ກັນຍາ 2022

ໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ

...

ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ