Image

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
ໃນ ສປປ ລາວ

ອີງຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ. ໃນປະຈຸບັນນີ້ ທ່າອ່ຽງຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບໃໝ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຢຶນຍົງທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄໍາວ່າ “ການທ່ອງທ່ຽວແບບສີຂຽວ” ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.


ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວ
ອາຊຽນແມ່ນຫຍັງ?

ແມ່ນສໍາລັບໂຮງແຮມ ຫຼື ລີສອດທີ່ຕ້ອງການບັນລຸມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະຢັດພະລັງງານ. ມາດຕະຖານນີ້ຈະສ້າງໃຫ້ມີການປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບຕໍ່ໂຮງແຮມຂຽວ ເຊັ່ນ ມີແຜນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ເງື່ອນໄຂຫຼັກຂອງມາດຕະຖານ
ມີຫຍັງແດ່ :

ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 1: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ມີນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ​ແຜນຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ງານ​ທາງ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ

ໂຮງແຮມ/ລີສອດ​ມີແຜນຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມສໍາລັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ໂຮງ​ແຮມ, ສົ່ງ​ເສີມກິດຈະ​ກຳ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃຫ້ພະນັກງານ​ໂຮງ​ແຮມ, ​ລູກຄ້າມາໃຊ້ການບໍລິການຂອງໂຮງແຮມ ​ແລະ ຜູ້ສະໜອງ​ສິນຄ້າໃຫ້ໂຮງແຮມ ປະກອບສ່ວນ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ຂ້ອງ່ນ: ພະນັກງານ່ອ​ເປັນ​ການ​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ພະນັກງ​ໃນ​ໂຮງ​ແຮມການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ມີແຜນງານ​ໃນການປູກ​ຈິດ​ສຳນຶກ, ຝຶກອົບຮົມ​ໃຫ້​ພະນັກງານ​​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ມີ​​ການຕິດຕາມ​ກວດກາການ​ຄຸ້ມ​ຄອງສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 2: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ​ນຳ​ໃຊ້​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ທີ່​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ
ເງື່ອນໄຂ​ຫຼັກທີ 3: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ມີການຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດຕັ້ງທ້ອງ​ຖິ່ນ
ເງື່ອນໄຂ​ຫຼັກທີ 4: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ມີການ​ພັດທະ​ນາ​ບຸກຄະລາ​ກອນຂອງຕົນເອງ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 5: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ມີການຈັດການ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ (ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ)
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 6: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
Image
Image
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 7: ໂຮງແຮມ/ລີສອດນໍາໃຊ້ນໍ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າໂຮງແຮມ/ລີສອດນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ອຸປະກອນ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປະຢັດນໍ້າ, ມີການບົວລະບັດຮັກສາເຄື່ອງອຸປະກອນເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດນຳ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຂກທີ່ມາພັກຢູ່ໂຮງແຮມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຢັດນຳ້ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງນຳ້ທີ່ໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ.

ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 8: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ມີການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ (ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກອາຄານ)
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 9:ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ມີການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງສຽງ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 10: ໂຮງແຮມ/ລີສອດມີການບໍາບັດ ແລະ ການຈັດການນໍ້າເປື້ອນ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 11: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ມີການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີສານເຄມີ ແລະ ວັດຖຸທີ່ເປັນພິດ
Image
ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ຜ່ານວິທີການອອນລາຍ ຫລືຢືນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງທ່ານສາມາດເບີ່ງແຖບດ້ານລຸ່ມ
ຂະບວນການສະໝັກທາງເວັບໄຊ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຜູ້ສະໝັກຂຽນຂໍ້ມູນລົງໃນໃບສະໝັກແບບອອນລາຍ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງແບບອອນລາຍ ແລະ ຕິດຄັດ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜ່ານທາງອອນລາຍ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຜູ້ສະໝັກລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງເວັບໄຊ, ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມັລ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຄະນະກໍາມະການຈາກກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ລົງປະເມີນຕົວຈິງໃນສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ສະໝັກຕາມເວລາທີໄດ້ນັດໝາຍ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຄະນະກໍາມະການແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ).
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃຫ້ກັບຜູ້ສະໝັກ.
ຂະບວນການສະໝັກໃນຮູບແບບຍື່ນເອກະສານຢູ່ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຜູ້ສະໝັກດາວໂລດ ແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຜູ້ສະໝັກຍື່ນໃບສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງທີ່ໄດ້ໃສ່ຂໍ້ມຸນຄົບຖ້ວນແລ້ວ ພ້ອມກັບເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ທີ່ກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຜູ້ສະໝັກລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມັລ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຄະນະກໍາມະການຈາກກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ລົງປະເມີນຕົວຈິງໃນສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ສະໝັກຕາມເວລາທີໄດ້ນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄະນະກໍາມະການແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 6: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃຫ້ກັບຜູ້ສະໝັກ.

ດາວໂຫລດແບບຟອມແຕ່ລະພາສາ:

 • ຟອມສະໝັກ
  English  Lao
 • ແບບຟອມການປະເມີນຕົນເອງ
  English  Lao
 • ຮຽນຮູ້ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
  English  Lao
Image