ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ

ມາດຕະຖານນີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງປະສົບການນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິຖີຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຊັບສິນທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາໃນລັກສະນະປະຈຸບັນ, ປອດໄພ ແລະ ຫນ້າສົນໃຈ.

ມາດຕະຖານນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບຂໍ້ລິເລີ່ມການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທົ່ວປະເທດລາວ ເພື່ອເປັນ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

Image

ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຮູ້

ສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານ, ຕ້ອງຜ່ານມາດຕະຖານທີ່ຈໍາເປັນເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ຄະນະຮັບຜິດຊອບ​ການທ່ອງທ່ຽວແບບ​ປະຊາຊົນ​ມີ​ສ່ວນຮ່ວມຕ້ອງ​ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ​ໃຫ້​ມາ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ໃຫ້​ແກ່ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ປະສານ​ງານ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດກິດຈະກຳ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ພາຍໃນ​ຊຸມ​ຊົນ​ນັ້ນ;
 2. ສະມາຊິກຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຈະຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກຕ້ອງຄະ ດີໃດໆມາກ່ອນ;
 3. ວຽກ​ງານການທ່ອງທ່ຽວ​​ແບບປະຊາຊົນ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ລວມມີ: ສະມາຊິກ​ ແລະ ​ອະນຸ​ກຳມະການ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ ການ​ບໍລິການ ​ແລະ ຜະລິດ​ຕະພັນ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ທີ່​ໄດ້​ລະບຸ​ໄວ້​ນັ້ນ.
 4. ຄະນະ​ກຳມະການຂອງ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ແບບ​ປະຊາຊົນ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ສຳ​ເລັດ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຕົນ​ເອງ
 5. ວຽກ​ງານ​ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ໄດ້​ລົງ​ທະ​ບຽນກັບກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;
 6. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການລົງທະບຽນ ຫລື ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ;
 7. ເພື່ອໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ​ມາດຕະຖານການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​​ແບບປະຊາຊົນ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ປະ​ເມີນ ແລະ ​ຢັ້ງຢືນ ໂດຍ​ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ຜ່ານວິທີການອອນລາຍຢືນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງທ່ານສາມາດເບີ່ງແຖບດ້ານລຸ່ມ
ຮຸບແບບທີ 1: ຂັ້ນຕອນສະໝັກທາງເວັບໄຊ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ download ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງໂດຍອີງຕາມແບບຟອມ (ທ່ານສາມາດປຶກສາກັບ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຍື່ນໃບສະໝັກແບບອອກລາຍ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງແບບອອນລາຍ ພ້ອມກັບເອກະສານຄັດຕິດທາງເວັບໄຊ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ/ອີເມັລ/online
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄະນະກໍາມະການລົງປະເມີນຕົວຈິງ ຕາມເວລາທີນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 6: ແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ/ອີເມັລ/online
 • ຂັ້ນຕອນທີ 7: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ
ຮຸບແບບທີ 2: ຂັ້ນຕອນສະໝັກໃນຮູບແບບຍື່ນເອກະສານຢູ່ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ
 
 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ download ແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງໂດຍອີງຕາມແບບຟອມ (ທ່ານສາມາດປຶກສາກັບ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຍື່ນໃບສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ ພ້ອມກັບເອກະສານຄັດຕິດຢູ່ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມັລ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄະນະກໍາມະການລົງປະເມີນຕົວຈິງ ຕາມເວລາທີນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 6: ແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 7: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ
Image
 • ASTA approved destinations will receive preferential support for domestic and international marketing and training activities.

ສະໝັກອອນລາຍ

ດາວໂຫລດແບບຟອມແຕ່ລະພາສາ:

 • ຟອມສະໝັກ
   English |  Lao 
 • ແບບຟອມການປະເມີນຕົນເອງ
   English |  Lao 
 • ຮຽນຮູ້ ມຕທ ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ
   English |  Lao
Image