ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ

ເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດຂອງອາຊຽນແນໃສ່ປັບປຸງປະສົບການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊາວເມືອງ ເຊັ່ນ: ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ປາກເຊ, ວັງວຽງ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອື່ນໆ.

Image
ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຄວນ​ຮູ້

 1. ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ ຈະເປັນຜູ້ປະສານງານໃນການປະເມີນ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ
 2. ເມືອງສາມາດສະຫມັກໄດ້ທຸກເວລາ (ບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດຈໍານວນເມືອງທີ່ຈະສະໝັກເພື່ອຂໍປະເມີນ ແລະ ຮັບລາງວັນ)
 3. ຄະນະ​ປະເມີນຂັ້ນແຂວງ ຈະເປັນຜູ້ປະເມີນ ແລະ ລາຍ​ງານຜົນການປະເມີນ​ຕໍ່ຄະນະ​ປະເມີນຂັ້ນກະຊວງ
 4. ຄະນະ​ປະເມີນຂັ້ນກະຊວງ ຈະລົງປະເມີນເພື່ອຢັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນຂັ້ນແຂວງ 
 5. ຄະນະ​ປະເມີນຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ຈະ​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຜົນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ສຸດ​ທ້າຍ
 6. ຄະນະ​ປະເມີນຂັ້ນກະຊວງ ​ຈະ​ມອບ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ ​ແລະ ລາງວັນໃຫ້​ເມືອງ​ທີ່ຜ່ານການປະເມີນ
ວິທີການສະໝັກຜ່ານ 2 ຊ່ອງທາງເລືອກການສະໝັກອອນລາຍ ຫລື ຢືນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງທ່ານສາມາດເບີ່ງແຖບດ້ານລຸ່ມ
ຮຸບແບບທີ 1: ຂັ້ນຕອນສະໝັກທາງເວັບໄຊ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ download ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ
 • ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງໂດຍອີງຕາມແບບຟອມ (ທ່ານສາມາດປຶກສາກັບ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຍື່ນໃບສະໝັກແບບອອນລາຍ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງແບບອອນລາຍ ພ້ອມກັບເອກະສານຄັດຕິດທາງເວັບໄຊ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ/ອີເມັລ/online
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄະນະກໍາມະການລົງປະເມີນຕົວຈິງ ຕາມເວລາທີນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 6: ແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ/ອີເມັລ/online
 • ຂັ້ນຕອນທີ 7: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ
ຮຸບແບບທີ 2: ຂັ້ນຕອນສະໝັກໃນຮູບແບບຍື່ນເອກະສານຢູ່ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ download ແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງໂດຍອີງຕາມແບບຟອມ (ທ່ານສາມາດປຶກສາກັບ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຍື່ນໃບສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ ພ້ອມກັບເອກະສານຄັດຕິດຢູ່ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມັລ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄະນະກໍາມະການລົງປະເມີນຕົວຈິງ ຕາມເວລາທີນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 6: ແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 7: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ
Image
 • ເມື່ອສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນປ້າຍຊື່ ແລະ ໂລໂກ້ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ສໍາລັບເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຂາຍທາງອອນລາຍ ແລະ ຍັງມີເຄື່ອງຫມາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຕິດສະຫລາກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ສະໝັກອອນລາຍ

ດາວໂຫລດແບບຟອມແຕ່ລະພາສາ:

 • ຟອມສະໝັກ
   English  Lao
 • ແບບຟອມການປະເມີນຕົນເອງ
   English  Lao
 • ຮຽນຮູ້ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ
   English  Lao
Image