Image
ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນໃນ ສປປ ລາວ

ອີງຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ. ໃນປະຈຸບັນນີ້ທ່າອ່ຽງຂອງການທ່ອງ ທ່ຽວແບບໃໝ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຢຶນຍົງທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄໍາວ່າ “ການທ່ອງທ່ຽວແບບສີຂຽວ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ”.

ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວ
ອາຊຽນ

ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໂຮງແຮມ ຫຼື ລີສອດທີ່ຕ້ອງການບັນລຸມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະຢັດພະລັງງານ. ມາດຕະຖານນີ້ຈະສ້າງໃຫ້ມີການປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບຕໍ່ໂຮງແຮມຂຽວ ເຊັ່ນ ມີແຜນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

Image
ເງື່ອນໄຂຫຼັກຂອງມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ມີຄື:
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 1: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ໂຮງແຮມ/ລີສອດມີແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມ ແລະ ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ພະນັກງານໂຮງແຮມ, ແຂກທີ່ມາໃຊ້ການບໍລິການຂອງໂຮງແຮມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ໂຮງແຮມ ແລະ ມີການຕິດຕາມກວດກາການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມເປັນປະຈໍາ.

ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 2: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 3: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ມີການຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 4: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ມີການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 5: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ມີການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ (ສິ່ງເສດເຫຼືອ)
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 6: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
Image

ທົດລອງປະເມີນໂຮງແຮມທ່ານ
Online Test

ການທົດສອບຄະແນນຂອງທ່ານແມ່ນຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 60% ຂອງຄະແນນລວມທັງໝົດ (11 ເງື່ອນໄຂຫຼັກ) ຈື່ງຖືວ່າທ່ານໄດ້ຜ່ານເກນການສະໝັກ

Image
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 7: ໂຮງແຮມ/ລີສອດນໍາໃຊ້ນໍ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າໂຮງແຮມ/ລີສອດ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ອຸປະກອນ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປະຢັດນໍ້າ, ມີການບົວລະບັດຮັກສາເຄື່ອງອຸປະກອນເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດນ້ຳຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຂກທີ່ມາພັກຢູ່ໂຮງແຮມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຢັດນ້ຳ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະອາດຂອງນ້ຳທີ່ໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ.

ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 8: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ມີການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ (ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກອາຄານ)
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 9:ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ມີການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງສຽງ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 10: ໂຮງແຮມ/ລີສອດມີການບໍາບັດ ແລະ ການຈັດການນໍ້າເປື້ອນ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 11: ໂຮງແຮມ/ລີສອດ ມີການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີສານເຄມີ ແລະ ວັດຖຸທີ່ເປັນພິດ
Image
ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ຜ່ານວິທີການອອນລາຍ ຫລືຢືນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງທ່ານສາມາດເບີ່ງແຖບດ້ານລຸ່ມ
ຂະບວນການສະໝັກທາງເວັບໄຊ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຜູ້ສະໝັກຂຽນຂໍ້ມູນລົງໃນໃບສະໝັກແບບອອນລາຍ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງແບບອອນລາຍ ແລະ ຕິດຄັດ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜ່ານທາງອອນລາຍ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຜູ້ສະໝັກລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງເວັບໄຊ, ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມັລ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຄະນະກໍາມະການຈາກກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ລົງປະເມີນຕົວຈິງໃນສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ສະໝັກຕາມເວລາທີໄດ້ນັດໝາຍ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຄະນະກໍາມະການແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ).
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃຫ້ກັບຜູ້ສະໝັກ.
ຂະບວນການສະໝັກໃນຮູບແບບຍື່ນເອກະສານຢູ່ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຜູ້ສະໝັກດາວໂລດ ແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຜູ້ສະໝັກຍື່ນໃບສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງທີ່ໄດ້ໃສ່ຂໍ້ມຸນຄົບຖ້ວນແລ້ວ ພ້ອມກັບເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ທີ່ກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຜູ້ສະໝັກລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມັລ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຄະນະກໍາມະການຈາກກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ລົງປະເມີນຕົວຈິງໃນສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ສະໝັກຕາມເວລາທີໄດ້ນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄະນະກໍາມະການແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 6: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃຫ້ກັບຜູ້ສະໝັກ.

ດາວໂຫລດແບບຟອມແຕ່ລະພາສາ:

 • ຟອມສະໝັກ
  English  Lao
 • ແບບຟອມການປະເມີນຕົນເອງ
  English  Lao
 • ຮຽນຮູ້ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
  English  Lao
Image

ບັນຊີລາຍຊື່ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ລະດັບຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ

ທ່ານ ນາງ ອາລຸນນີ ປັນຍາສິດ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ

ທ່ານ ບຸນເສີດ ໄຊຍະແສງ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ
 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດ
  ອາຊຽນ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານລະດັບຊາດ

ທ່ານ ສີສົມພອນ ສຣິດທິລາດ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
  ລະດັບຊາດ

ທ່ານ ນາງ ນ້ອຍ ສະພັງທອງ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
  ລະດັບຊາດ
 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ
  ລະດັບຊາດ

ທ່ານ ນາງ ສຸນິສາ ວົງດາລາ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
  ລະດັບຊາດ