Image

ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນໃນ ສປປ ລາວ

ອົງປະກອບພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງໃນອຸດສະຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ດີນໍາກັນແລ້ວວ່າຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະ ກໍ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີປະສົບການທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມປະທັບໃຈໃນເວລາມາຢ້ຽມຢາມ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະຄວນມີມາດຕະຖານ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ,​ ຕ່າງເພດ, ຕ່າງໄວ ແລະ ຄົນພິການ.  

ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ

ແມ່ນເປັນມາດຕະຖານໜຶ່ງໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ATSP) 2011-2015 ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ ການໃຫ້ການ​ບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສໍາຄັນ ໃນການຊ່ວຍ​ໃຫ້​ອາ​ຊຽນກາຍ​ເປັນ​ຈຸດໝາຍ​ປາຍທາງ​ການທ່ອງທ່ຽວໜຶ່ງດຽວ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະພາບ.

Image
Image
Image
Image

ເງື່ອນໄຂຫຼັກຂອງມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນມີຄື:

ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 1: ການອອກແບບ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງສະພາບແວດລ້ອມ

ມີລະບົບຈັດການ ແລະ ບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ມີທັດສະນີຍະພາບອ້ອມຮອບ ແລະ ການອອກແບບພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນທີ່ສວຍງາມ, ມີປ້າຍຊີ້ບອກທີ່ຕັ້ງຂອງຫ້ອງນໍ້າສາທາລະທີ່ຊັດເຈນ, ມີປ້າຍແນະນຳການຊົມໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ປ້າຍແນະນໍາການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂະນາໄມ, ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ສໍາລັບຄົນສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນພິການ.

ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 2: ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 3: ຄວາມສະອາດ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 4: ຄວາມປອດໄພ
Image
Image
Image
ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ຜ່ານ ວິທີການອອນລາຍ ຫລື ຢືນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງທ່ານສາມາດເບີ່ງແຖບດ້ານລຸ່ມ
ຮຸບແບບທີ 1: ຂັ້ນຕອນສະໝັກທາງເວັບໄຊ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ download ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງໂດຍອີງຕາມແບບຟອມ (ທ່ານສາມາດປຶກສາກັບ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຍື່ນໃບສະໝັກແບບອອນລາຍ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງແບບອອນລາຍ ພ້ອມກັບເອກະສານຄັດຕິດທາງເວັບໄຊ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ/ອີເມັລ/online
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄະນະກໍາມະການລົງປະເມີນຕົວຈິງ ຕາມເວລາທີນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 6: ແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງໂທລະສັບ/ອີເມັລ/online
 • ຂັ້ນຕອນທີ 7: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ
ຮຸບແບບທີ 2: ຂັ້ນຕອນສະໝັກໃນຮູບແບບຍື່ນເອກະສານຢູ່ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ download ແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງໂດຍອີງຕາມແບບຟອມ (ທ່ານສາມາດປຶກສາກັບ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຍື່ນໃບສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ ພ້ອມກັບເອກະສານຄັດຕິດຢູ່ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມັລ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄະນະກໍາມະການລົງປະເມີນຕົວຈິງ ຕາມເວລາທີນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 6: ແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 7: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ

ດາວໂຫລດແບບຟອມແຕ່ລະພາສາ:

 • ຟອມສະໝັກ
  English  Lao
 • ແບບຟອມການປະເມີນຕົນເອງ
   English  Lao
 • ຮຽນຮູ້ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ
   English  Lao
Image

ບັນຊີລາຍຊື່ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ລະດັບຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ

ທ່ານ ໂອເງິນ ປັນຍານຸວົງ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ

ທ່ານ ສອນໄຊ ຈັນທະວົງ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານລະດັບຊາດ

ທ່ານ ສຸວັນນິກອນ ຜາຕັນ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ
  ລະດັບຊາດ

ທ່ານ ນ. ລໍາພິດ ໄຊຍະວົງ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ
  ລະດັບຊາດ

ທ່ານ ນິວະໄຊ ມາລາທິບ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ
  ລະດັບຊາດ

ທ່ານ ວັນນະເລດ ຄໍາພະລານໄຊ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ
  ລະດັບຊາດ