Image

ມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ ໃນ ສປປ ລາວ

ຕະຫຼອດເວລາໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາອຸດສາຫະກໍາສະປາ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ພັດທະນາໄປ ຢ່າງວ່ອງໄວ, ອັດຕາການເຕີບໃຫຍ່ໃນບາງປະເທດສູງເຖິງປີລະ 20%. ຄາດຄະເນວ່າໃນເຂດພາກພື້ນອາຊີ-ປີຊີຟິກ ມີສູນບໍລິການສະປາ ແລະ ນວດເພື່ອສຸຂະພາບ ຫຼື ສູນນວດແຜນບູຮານ ເຖິງ 25,000 ແຫ່ງ ຫຼື ຄິດເປັນ 1 ໃນ 3 ຂອງຈໍານວນສູນບໍລິການສະປາທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໂລກ. ໃນຂະນະທີ່, ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນມີທຸລະກິດສະປາທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນລະດັບມືອາຊີບ ເຖິງ 2,000 ກວ່າແຫ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນສ້າງມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນຂຶ້ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການບໍລິການສະປາມີມາດຕະຖານໃນລະດັບດຽວກັນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເຕັກນິກວິທີການບໍລິການສະປາແມ່ນການນໍາວິທີການບໍາບັດດູແລສຸຂະພາບແບບດັ້ງເດີມມາສ້າງຜົນປະໂຫຍດເຊີ່ງໄດ້ຖ່າຍທອດກັນມາຈາກຄົນຮຸ່ນໜຶ່ງໄປຍັງອີກຮຸ່ນໜຶ່ງ. ເຊິ່ງຕ້ອງໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ມໍລະດົກຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.

ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ຜ່ານວິທີການອອນລາຍ ຫລືຢືນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງທ່ານສາມາດເບີ່ງແຖບດ້ານລຸ່ມ
Image

ມາດຕະຖານການບໍລິການ

ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ,​ ແທດເໝາະກັບສະພາບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງການບໍລິການສະປາທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໂລກ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຢູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ເຊິ່ງທຸລະກິດການບໍລິການສະປານີ້ໄດ້ນໍາເອົາວິທີການບໍາບັດດູແລສຸຂະພາບແບບດັ້ງເດີມ ມາສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນອາຊຽນ. ທີ່ສໍາຄັນຄື ມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄຸນນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງການບໍລິການສະປາ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງການບໍລິການສະປາໃນອາຊຽນ ໃຫ້ດີຍິ່ງຂື້ນ. ມາດຕະຖານນີ້ຈະເປັນຕົວກໍານົດລະດັບມາດຕະຖານວິຊາຊີບ ຂອງທຸລະກິດສະປາທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນວິຊາຊີບສະປາໃນແນວທາງດຽວກັນ. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ຍັງເປັນຜົນປະໂຫຍດໃນການດູແລສະຫວັດດີພາບຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ.

Image
Image

ເງື່ອນໄຂຫຼັກຂອງມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນມີຄື:

ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 1: ສະຖານທີ່

ສະປາຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ມີພື້ນທີ່ບໍລິການ ແລະ ບ່ອນຮອງຮັບລູກຄ້າທີ່ ເໝາະສົມພຽງພໍ, ມີການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ນໍ້າເປື້ອນທີ່ໃຊ້ແລ້ວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ.

ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 2: ການບໍລິການ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 3: ບຸກຄະລາກອນ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 4: ຜະລິດຕະພັນ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 5: ອຸປະກອນ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 6: ການບໍລິຫານ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 7: ແນວທາງປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
Image
Image
Image
ຮຸບແບບທີ 1: ຂັ້ນຕອນສະໝັກທາງເວັບໄຊ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ download ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງໂດຍອີງຕາມແບບຟອມ (ທ່ານສາມາດປຶກສາກັບ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຍື່ນໃບສະໝັກແບບອອນລາຍ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງແບບອອນລາຍ ພ້ອມກັບເອກະສານຄັດຕິດທາງເວັບໄຊ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ/ອີເມັລ/online
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄະນະກໍາມະການລົງປະເມີນຕົວຈິງ ຕາມເວລາທີນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 6: ແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ/ອີເມັລ/online
 • ຂັ້ນຕອນທີ 7: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ
ຮຸບແບບທີ 2: ຂັ້ນຕອນສະໝັກໃນຮູບແບບຍື່ນເອກະສານຢູ່ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ download ແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງໂດຍອີງຕາມແບບຟອມ (ທ່ານສາມາດປຶກສາກັບ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຍື່ນໃບສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ ພ້ອມກັບເອກະສານຄັດຕິດຢູ່ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມັລ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄະນະກໍາມະການລົງປະເມີນຕົວຈິງ ຕາມເວລາທີນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 6: ແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 7: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ

ດາວໂຫລດແບບຟອມແຕ່ລະພາສາ:

 • ຟອມສະໝັກ
   English |  Lao
 • ແບບຟອມການປະເມີນຕົນເອງ
   English |  Lao
 • ຮຽນຮູ້ມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ
   English |  Lao
Image

ບັນຊີລາຍຊື່ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ລະດັບຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ

ທ່ານ ສົມໄຊ ສີປະເສີດ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ
 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບ
  ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ
 • ຄູປະເມີນລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນ

ທ່ານ ນາງ ອາລຸນນີ ປັນຍາສິດ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ
 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ

ທ່ານ ບຸນເສີດ ໄຊຍະແສງ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ
 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດ
  ອາຊຽນ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານລະດັບຊາດ

ທ່ານ ນາງ ເກດສີ ໄຊຍະວົງ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ
  ລະດັບຊາດ

ທ່ານ ນາງ ນ້ອຍ ສະພັງທອງ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ
  ລະດັບຊາດ
 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
  ລະດັບຊາດ

ທ່ານ ນາງ ກິ່ງທະວັນ ແກ້ວບຸນມາ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ
  ລະດັບຊາດ