4 ບ້ານພັກທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ

ລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ ປະຈໍາປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ 4 ບ້ານພັກມີດັ່ງນີ້:

 

1. ບ້ານ ນາດ້ວງ ແຂວງ ວຽງຈັນ
2. ບ້ານ ດອນໂຄ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
3. ບ້ານ ດອນແດງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
4. ບ້ານ ວຽງເໜືອ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ  
ສໍາລັບປີ 2023 ນີ້ ມາຕິດຕາມນໍາກັນວ່າເຮືອນພັກແຮມນໍາປະຊາຊົນ ບ້ານໃດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ
ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮັບລາງວັນ ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມເຂົ້າມາໄດ້ເລີຍ!!!

 

   
 
   
 

ພິມ   ອີເມລ