2 ລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ

ໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນແມ່ນໄດ້ຖືກມອບໃຫ້

 

2 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ປະຈໍາປີ 2019 ເຊິ່ງພະນັກງານສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ແກ່: 

 

   
1. ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ນໍ້າກັດ ໂຢລະປາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ www.namkatyorlapa.com  
 
2. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າການ ເດີກິບບອນເອັກສພີຣຽນ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ  www.gibbonexperience.org 
 
ສໍາລັບປີ 2023 ນີ້ ມາຕິດຕາມນໍາກັນວ່າສະຖານທີ່ໃດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮັບລາງວັນ ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມເຂົ້າມາໄດ້ເລີຍ!!!
 
   
 

ພິມ   ອີເມລ