ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການສ້າງສື່ໂຄສະນາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງວິດີໂອໂຄສະນາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ເວັບໄຊສ໌ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ສປປ ລາວ

5 ຮ້ານສະປາ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ

ໃນປີ 2019 ມີຮ້ານສະປາ 5 ແຫ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນ ມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ ໄດ້ແກ່:

2 ລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ

ໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນແມ່ນໄດ້ຖືກມອບໃຫ້

 

4 ບ້ານພັກທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ

ລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ ປະຈໍາປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ 4 ບ້ານພັກມີດັ່ງນີ້:

 

ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ໃນ ສປປ ລາວ

ເຮືອນເລກທີ່ 005, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

Phone: +856-20-56477773, 20-96393623, 20-95569264