ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ປະກອບການທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ

ມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ

ມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນນີ້ຈະເປັນຕົວກໍານົດມາດຕະຖານວິຊາຊີບຂອງທຸລະກິດສະປາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ລູກຄ້າ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນວິຊາຊີບສະປາໃນແນວທາງອັນດຽວກັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຍັງເປັນຜົນປະໂຫຍດໃນການດູແລສະຫວັດດີພາບຂອງລູກຄ້າ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ມິຕິທາງນະວັດຕະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຜູ້ປະກອບການທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ

ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ແຜ່ນປ້າຍລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍທາງອອນລາຍ ແລະ ຈະຖືກບັນຈຸເປັນລາຍຊື່ບູລິມະສິດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນໃນສື່ມວນຊົນໃນ ສປປ ລາວ. ໃນລະດັບສາກົນຜູ້ປະກອບການດັ່ງກ່າວຈະຖືກບັນຈຸລາຍ​ຊື່​ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ກອງ​ເລຂາ​ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາ​ຊຽນ (www.asean.org) ​ແລະ ໄດ້ຮັບການໂຄສະນາ​ໃນ​ເວທີ​ປາ​ໄສ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ອາ​ຊຽນປະຈຳ​ປີ, ໃນງານ​ເທດສະການຕ່າງໆ ​ແລະ ໃນເວທີກອງປະຊຸມທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ​.

Image

        ດາວໂຫລດແບບຟອມແຕ່ລະພາສາ:


  • ຟອມສະໝັກ
     English |  Lao
  • ແບບຟອມການປະເມີນຕົນເອງ
     English |  Lao
  • ຮຽນຮູ້ມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ
     English |  Lao