Image

ລາຍຊື່ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ

ອີງຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ. ໃນປະຈຸບັນນີ້ ທ່າອ່ຽງຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບໃໝ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຢຶນຍົງທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄໍາວ່າ “ການທ່ອງທ່ຽວແບບສີຂຽວ” ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

    • ບ້ານ ນາດ້ວງ (ນໍ້າຕົກຕາດ ແກ້ງຍຸຍ) ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ (2016, 2019)
    • ບ້ານ ຫົວຄອນດອນແດງ (ດອນແດງ), ເມືອງ ປະທຸມພອນ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ (2017, 2019)
    • ບ້ານ ດອນໂຄ (ດອນໂຄ), ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ (2017, 2019)