Lao Sustainable Tourism Standard

ລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ
ຂອງ ສປປ ລາວ

ລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ສປປ ລາວ ແມ່ນແນ່ໃສ່ການສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການທ່ອທ່ອງຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ຊື່ງຂອບເຂດທີ່ຈະລົງປະເມີນ ປະກອບມີດັ່ງນີ້:

  1. ຜະລິດຕະພັນການທ່່ອງທ່ຽວ/ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ (ດ້ານທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ກະສິກໍາ)
  2. ຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະ (ຢູ່ຈຸດສາທາລະນະ ຫຼື ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ)
  3. ສະຖານທີ່ພັກແຮມ (ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຣີສອດ ຫຼື ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ) ຢູ່ບໍລິເວນໃກ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
  4. ຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ)
  5. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ (ທີ່ບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄປທ່ຽວສະຖານທີ່ທ່ອງ ທ່ຽວນັ້ນ)
  6. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນ (ທີ່ບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວທ່ຽວຢູ່ໃກ້ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ນັ້ນ).
Image
Image

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ

 English  Lao