Image

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

4 ບ້ານພັກທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ
22 ກັນຍາ 2022

ລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ ປະຈໍາປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ

...
2 ລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ
21 ກັນຍາ 2022

ໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ

...
ເຜີຍແຜ່ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນໃນເມືອງຈອມເພັດ
25 ສິງຫາ 2022

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ

...
5 ຮ້ານສະປາ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ
25 ກໍລະກົດ 2022

ໃນປີ 2019 ມີຮ້ານສະປາ 5 ແຫ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນ

...

ຮ່ວມໂດຍ