ກະລຸນຕຶ່ມແບບຟອມ
ເພື່ອລົງທະບຽນສະໝັກເອົາມາດຕະຖານອາຊຽນ

ກ່ອນຢືນສະໜັກ ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງກຽມເອກະສານເພື່ອແນບຂັດມີດັ່ງນີ້:

  • ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ໃບອະນຸຍາດການດໍາເນີນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ສຳເນົາໃບທະບຽນ.
  • ແບບຟອມການປະເມີນຕົນເອງ.
  • ໃບມອບສິດພ້ອມລາຍເຊັນໃນກໍລະນີທ່ານບໍ່ໄດ້ສະໝັກດ້ວຍຕົວເອງ.