Image

ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ ໃນ ສປປ ລາວ

ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ, ກິດຈະກຳເຮືອນ​ພັກ​ແຮມ​ (Homestay) ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນທາງເລືອກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວອີກຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີໂອກາດໃນການເກັບກ່ຽວປະສົບການ ແລະ ສຳພັດວິຖີຊີວິດແບບທ້ອງຖິ່ນກັບຊຸມຊົນ, ທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດຂອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ.

ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມ
ອາຊຽນ

ແມ່ນ​​ແນ​ໃສ່​ສະຖານ​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສຂອງປະ​ຊາ​ຊົນ,​ ເຊິ່ງ​ແຂກ​ຈະໄດ້ພັກ​ເຊົາຢູ່ກັບຄອບຄົວ​ທີ່​ເອີ້​ນວ່າ​ ເຈົ້າພາບ ​ແລະ ຮຽນຮູ້​ວິຖີ​ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ປະຈຳ​ວັນຂອງ​ຄອບຄົວ ​ແລະ ຊຸມ​ຊົນ ​​​ໂດຍທາງ​ກົງ ​ແລ​ະ ທາງ​ອ້ອມ.

ເງື່ອນໄຂຫຼັກຂອງມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນມີຄື:

ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 1: ເຈົ້າພາບ

ເຮືອນພັກແຮມຄວນຢູ່ໃກ້ກັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຮືອນພັກແຮມຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຫຼັກສູດການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ເຮືອນພັກແຮມ.

ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 2: ທີ່ພັກເຊົາ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 3: ກິດຈະກໍາ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 4: ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 5: ທີ່ຕັ້ງ
Image
Image
Image
Image
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 6: ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ

ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງນອນ, ຫ້ອງນໍ້າ, ບໍລິເວນເດີ່ນບ້ານ, ການກະກຽມ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ສະອາດ ແລະ ມີສຸຂະອະນາໄມ.

ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 7: ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 8: ການຕະຫຼາດ ແລະ ໂຄສະນາ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 9: ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ
Image
Image
Image
ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ຜ່ານວິທີການອອນລາຍ ຫລືຢືນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງທ່ານສາມາດເບີ່ງແຖບດ້ານລຸ່ມ
ຂະບວນການສະໝັກທາງເວັບໄຊ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຜູ້ສະໝັກຂຽນຂໍ້ມູນລົງໃນໃບສະໝັກແບບອອນລາຍ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງແບບອອນລາຍ ແລະ ຕິດຄັດ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜ່ານທາງອອນລາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຜູ້ສະໝັກລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງເວັບໄຊ, ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມັລ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຄະນະກໍາມະການຈາກກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ລົງປະເມີນຕົວຈິງໃນສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ສະໝັກຕາມເວລາທີໄດ້ນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຄະນະກໍາມະການແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃຫ້ກັບຜູ້ສະໝັກ.
ຮຸບແບບທີ 2: ຂັ້ນຕອນສະໝັກໃນຮູບແບບຍື່ນເອກະສານຢູ່ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຜູ້ສະໝັກ download ແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຜູ້ສະໝັກຍື່ນໃບສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງທີ່ໄດ້ໃສ່ຂໍ້ມຸນຄົບຖ້ວນແລ້ວ ພ້ອມກັບເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ທີ່ກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຜູ້ສະໝັກລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມັລ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຄະນະກໍາມະການຈາກກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ລົງປະເມີນຕົວຈິງໃນສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ສະໝັກຕາມເວລາທີໄດ້ນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄະນະກໍາມະການແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 6: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃຫ້ກັບຜູ້ສະໝັກ.

ດາວໂຫລດແບບຟອມແຕ່ລະພາສາ:

 • ຮຽນຮູ້ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນອາຊຽນ
   English |  Lao
Image

ບັນຊີລາຍຊື່ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ລະດັບຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ

ທ່ານ ໄຊປະສົງ ວົງສັກ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ

ທ່ານ ນ. ພອນມະນີ ສຸຂະທຳມະວົງ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ
 • ຄູປະເມີນລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ
  ອາຊຽນ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານລະດັບຊາດ

ທ່ານ ເລີດປັນຍາ ສຸວັນນະແສງ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ
  ລະດັບຊາດ

ທ່ານ ດາວເຮືອງ ເພຍວົງ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ
  ລະດັບຊາດ