ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນປະເພດສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ

ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ (Meeting), ການທ່ອງທ່ຽວຈາກການໄດ້ຮັບ​ລາງວັນ (Incentive), ກອງປະຊຸມຂະໜາດໃຫຍ່ (Convention), ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ (Exhibition) ແລະ ທຸລະກິດຮັບຈັດງານ​ເທດ​ສະ​ການຕ່າງໆ (Event). (MICE) ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ທຸລະກິດນີ້ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ. ສະນັ້ນ ທຸລະກິດ (MICE) ໄດ້ສ້າງໂອກາດທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ປະເທດລາວ. ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ.

Image
Image
ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ຜ່ານວິທີການອອນລາຍ ຫລື ຢືນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງທ່ານສາມາດເບີ່ງແຖບດ້ານລຸ່ມ

ຮຸບແບບທີ 1: ຂັ້ນຕອນສະໝັກທາງເວັບໄຊ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ download ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງໂດຍອີງຕາມແບບຟອມ (ທ່ານສາມາດປຶກສາກັບ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຍື່ນໃບສະໝັກແບບອອນລາຍ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງແບບອອນລາຍ ພ້ອມກັບເອກະສານຄັດຕິດທາງເວັບໄຊ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ/ອີເມັລ/online
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄະນະກໍາມະການລົງປະເມີນຕົວຈິງ ຕາມເວລາທີນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 6: ແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ/ອີເມັລ/online
 • ຂັ້ນຕອນທີ 7: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ
ຮຸບແບບທີ 2: ຂັ້ນຕອນສະໝັກໃນຮູບແບບຍື່ນເອກະສານຢູ່ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ download ແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງໂດຍອີງຕາມແບບຟອມ (ທ່ານສາມາດປຶກສາກັບ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຍື່ນໃບສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ ພ້ອມກັບເອກະສານຄັດຕິດຢູ່ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມັລ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄະນະກໍາມະການລົງປະເມີນຕົວຈິງ ຕາມເວລາທີນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 6: ແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 7: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ

ດາວໂຫລດແບບຟອມແຕ່ລະພາສາ:

 • ຟອມສະໝັກ
   English |  Lao
 • ແບບຟອມການປະເມີນຕົນເອງ
   English |  Lao
 • ຮຽນຮູ້ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນປະເພດສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ
   English |  Lao
Image

ບັນຊີລາຍຊື່ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ລະດັບຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ

ທ່ານ ພູທອນ ດາລາລົມ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ

 • ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ
 • ສະຖານທີ່ຈັດງານວາງສະແດງ
 • ສະຖານທີ່ຈັດງານເທດສະການ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ ລະດັບຊາດ

ທ່ານ ນາງ ກຸຫຼາບ ວື່

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ ລະດັບຊາດ

 • ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ

ທ່ານ ສົມພະມິດ ສຸປັນຍາ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ ລະດັບຊາດ

 • ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ

ທ່ານ ນາງ ດາລານີ ຫຼວງລິດ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານສະຖານທີ່ຈັດງານອາຊຽນ ລະດັບຊາດ

 • ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ